Likabehandling

Vi motverkar all sorts kränkande behandling mellan och mot våra elever. Alla ska känna sig trygga att studera och arbeta hos oss.

Lagstadgad rätt

Enligt skollagen ska varje skola ha en likabehandlingsplan. Planen ska bland annat innehålla regler för hur vi ska visa respekt för varandra i skolan, hur personalen ska reagera om någon utsätts för en kränkning och hur du som elev kan göra en anmälan om du blir utsatt för diskriminering.

Skolans rektor och personal har till uppgift att utveckla likabehandlingsplanen kontinuerligt, och att arbeta enligt planen. Alla studerande ska informeras om likabehandlingsplanen skriftligt och muntligt.

Skyddar dig som elev

Likabehandlingsplanen ska se till att du slipper utsättas för diskriminering och trakasserier i skolan. Skolan har i uppgift att motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skolan ska också motverka all sorts kränkande behandling, exempelvis nedsättande ryktesspridning, förlöjliganden och utfrysning.

Skolans personal får inte fatta beslut som innebär att du som elev diskrimineras eller trakasseras eller utsätts för någon form av kränkande behandling. Skolan ska också se till att elever inte utsätter varandra för trakasserier eller kränkande behandling.

Uppdaterad