Prövning i Historia 1a1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig del. Muntlig examination kan eventuellt förekomma. Den skriftliga delen omfattar i regel 4 timmar och berör i huvudsak följande områden:

  • Att kunna redogöra för den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, även den förhistoriska tiden, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.
  • Att kunna redogöra för industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Europa och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvan, resursfördelning och ökat välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet, inklusive deras orsaker och konsekvenser.
  • Att kunna redogöra för kolonialism, diktaturer, konflikter och ökat resursutnyttjande, inklusive deras orsaker och konsekvenser.
  • Att kunna redogöra för olika tolkningar av ovanstående innehåll, jämföra och kritisera tolkningarna samt förorda en av tolkningarna framför de andra.
  • Att kunna ge exempel på samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden, samt kunna dra slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  • Att kunna tolka och använda historiskt källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder för att formulera och besvara historiska frågor i relation till bland annat politiska konflikter, kulturella förändringar, etnicitet, kön och sexualitet.
  • Att kunna redogöra för hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik för olika syften, exempelvis i relation till gemensamt kulturarv och aktuella konflikter.

Kunskapskrav

För de olika betygsnivåerna hänvisas till Skolverkets ämnesplan för historia 1a1. Skolverkets kurskod är HISHIS01a1, 50 poäng.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad