Prövning i Historia 1b

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningsdelar

Prövningen består av ett skriftligt prov under 4 timmar. Vid behov genomförs även kompletterande muntligt förhör. Du ska visa att du kan: 

  • redogöra för den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, även den förhistoriska tiden, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar
  • redogöra för industrialiseringen och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige, Europa, USA och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvan, resursfördelning och ökat välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet, inklusive deras orsaker och konsekvenser
  • redogöra för kolonialism, diktaturer, konflikter och ökat resursutnyttjande, inklusive deras orsaker och konsekvenser
    Att kunna redogöra för olika tolkningar av ovanstående innehåll, jämföra och kritisera tolkningarna samt förorda en av tolkningarna framför de andra
  • ge exempel på samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden, samt kunna dra slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden
  • använda begrepp som till exempel kontinuitet-förändring eller struktur-aktör för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågor utifrån olika perspektiv
  • tolka och använda historiskt källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder för att formulera och besvara historiska frågor i relation till bland annat politiska konflikter, kulturella förändringar, etnicitet, kön och sexualitet
  • redogöra för hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik för olika syften, exempelvis i relation till gemensamt kulturarv och aktuella konflikter.

Kunskapskrav

För de olika betygsnivåerna hänvisas till Skolverkets ämnesplan för historia 1b. Skolverkets kurskod är HISHIS01b, 100 poäng.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad