Prövning i Historia 2a

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningsdelar

Prövningen består av ett skriftligt prov under 4 timmar. Vid behov genomförs även kompletterande muntligt förhör. Du ska visa att du kan: 

  • redogöra för tematiska fördjupningar, till exempel genushistoria, folkmord, terrorism, krigets historia, migration, miljöhistoria, idrottshistoria, modehistoria, det antika arvet, inklusive orsaker och konsekvenser inom temat
  • inom områdena ovan redogöra för olika tolkningar av historiska skeenden, jämföra och diskutera dem, samt ta ställning för en av tolkningarna
  • tillämpa och kritisera historiska begrepp och förklaringsmodeller samt deras tillämpning på olika historiska frågeställningar
  • använda och tolka historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar
  • redogöra för, jämföra och förklara hur historia används inom olika kulturformer i relation till olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.

Kunskapskrav

För de olika betygsnivåerna hänvisas till Skolverkets ämnesplan för historia 2a. Skolverkets kurskod är HISHIS02a, 100 poäng.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad