Prövning i Svenska 2

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar 

 • Skriftlig del
  • Utredande text
 • Muntlig del
  • Argumenterande tal och presentation
  • Litteraturmoment
  • Sats- och nominalfrasanalys

Om det skriftliga provet är godkänt blir du kallad per mejl till den muntliga delen av prövningen. 

Skriftlig del 

Provet tar cirka 4 timmar.

Du får två texter som du ska läsa igenom noggrant och sedan referera till när du skriver en utredande text på cirka 600-800 ord. Du ska i din text visa att du kan utreda en fråga, objektivt sammanställa information, komma fram till en slutsats och korrekt referera till källorna du fått. 

I ditt skrivande ska du tänka på:

 1. Syfte och mottagare. Det huvudsakliga syftet är att beskriva, analysera, värdera eller diskutera ett ämne. Man utreder en frågeställning. Det är en objektivt hållen text som riktar sig till specifika grupper beroende på innehåll. Personer som är intresserade av eller verksamma inom ett område. Utredande texter kan till exempel förekomma i facklitteratur, facktidskrifter och i akademiska uppsatser. En utredande text ska ge läsaren nya insikter i ett ämne. Läsaren kan lättare förhålla sig till eller ta ställning till ämnet. Personer som skriver utredande texter är till exempel vetenskapsjournalister, forskare eller andra ämneskunniga. 
 2. Berättarperspektiv: Objektivt berättarperspektiv. 
 3. Röst: Inget personligt tilltal. Man försöker inte dra in läsaren i texten. Fler en ett perspektiv presenteras. 

Dispositionen i din text ska innehålla: 

 • Inledning, som ska förbereda läsaren inför läsningen och alltså måste den skrivas sist (då din text är färdig). 
 • Frågeställning, som du får på provet ska du skriva i slutet av inledningsstycket.

Skriv en utredning av de två texterna du fått på provet: 

 • Faktatext 1. Först använder den första artikeln för att besvara din fråga. Du ska referera artikeln (se referatinstruktioner i Svenska impulser 2). Det betyder att du ska omformulera innehållet och återge med dina egna ord. Det är viktigt att inledningsvis presentera källan med författarens namn, artikelns titel, tidningens namn samt datum. Därefter använder du dig av referatmarkörer för att hela tiden visa vems åsikter du förmedlar. 
 • Faktatext 2. Här använder du artikel nr två, för att besvara din fråga. Du ska referera artikeln. Det betyder att du ska omformulera innehållet och återge med dina egna ord. Det är viktigt att skriva ut källan (med författarens namn, artikelns titel, tidningens namn samt datum) och sedan använda dig av referatmarkörer för att hela tiden visa vems åsikter du förmedlar. 
 • Sammanfattning. Här sammanfattar du dina två faktatexter. Du visar på likheter och skillnader i deras åsikter, eller drar slutsatser. Här får det inte finnas någon information som du inte redan har presenterat men i detta stycke måste du visa vilka slutsatser du har kommit fram till. 

Språk 

 • Skrivs i nutid. Presens. 
 • Formellt språk. ”Akademiskt”, ”vetenskapligt” språk. Passivformer. 
 • Nominaliseringar – var rakt på sak. 
 • Referatmarkeringar (”hävdar”, ”menar”, ”påstår”) 
 • Sammanhangsord: Jämförelse (”å ena sidan, å andra sidan”), exemplifiering (”exempelvis”), orsak/slutsats (”på grund av”, ”följaktligen”), tillägg (”för det första, för det andra”), inledning/avslutning (”inledningsvis”, ”avslutningsvis”).

Muntlig framställning 

Du ska genomföra två muntliga framställningar:

 • ett argumenterande tal
 • en informativ presentation av minoritetsspråk

Argumenterande tal

Inför det argumenterande talet är du fri att själv välja ämne. Du har 4-6 minuter till ditt förfogande. Ta tid hemma för att vara säker på hur lång tid din presentation tar när du talar högt. För mer info om muntlig framställning se relevanta sidor i Svenska impulser 2.

En informativ presentation i grupp

Inför den informativa presentationen ska du förbereda dig genom att läsa på om våra fem minoritetsspråk. Du kommer vid provtillfället att få i uppdrag att jämföra två av minoritetsspråken (vilka får du veta först vid provtillfället).

I talet och i presentationen ska du också visa att du kan referera till andra källor, vilket innebär att du ska visa att du kan skilja på egna och andras tankar. Som källa kan du använda Svenska impulser 2 men du ska även hitta en egen text som tar upp det du vill diskutera/argumentera för.

Litteraturmoment 

En del av prövningen består i att du skall kunna redogöra för vad som är utmärkande för respektive litterär epok. Du ska kunna analysera de verk du läst och kunna sätta in dessa i ett samhälleligt sammanhang. Du bör också kunna använda litteraturvetenskapliga begrepp såsom: 

 • återge händelserna i kronologisk ordning 
 • person- och miljöskildring 
 • motiv 
 • tema 
 • stil 
 • språkbehandling 

Obligatorisk läsning

 • Titel: Medea av Euripides, ISBN 9789172473218 
 • Titel: Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, ISBN 9789186745271 
 • Titel: Svenska impulser 2, ISBN 9789152354025 

Tips inför litteraturdiskussionen 

 • Vad handlar texten om? Vilken genre tillhör texten? 
 • Placera författaren i ett sammanhang (tid, miljö, påverkan och så vidare) 
 • Vad har texten för tema och motiv? 
 • Hur berättas historien? 
 • Berättarperspektiv: finns det en allvetande eller iakttagande berättare? Första person (=jag) eller tredje person (=han/hon) 
 • Berättarteknik: parallellhandling, ramberättelse, kronologiskt? 
 • Inledningen och avslutningen. Vad får läsaren veta/varför? 
 • Vilka är personerna? Hurdana är de? Utvecklas de? Vad får läsaren reda på? 
 • Hur beskrivs miljön? Är den viktig? 
 • Finns det symboler och/eller metaforer och liknelser i texten? 
 • Stilen: allmänt (exempelvis vardaglig), meningsnivå (exempelvis långa invecklade meningar), ordnivå (exempelvis slang, gammaldags) 
 • Vad vill författaren? Roa, oroa, protestera? Författarens hållning? 
 • Formulera några iakttagelser exempelvis om kontraster, miljöbeskrivning och ordval i en text, utveckla dina iakttagelser med exempel från texten. Exemplen kan vara beskrivningar/sammanfattningar av delar av texten eller citat. 
 • Vad är effekten av de saker du beskrivit? (till exempel syftet med en detaljerad person- eller miljöbeskrivning)

Sats- och nominalfrasanalys 

Du kommer att få en kort text på cirka 5-10 meningar, som du ska analysera utifrån frågorna:

 • Finns det exempel på satsradning eller satsstyckning i texten? 
 • Består texten av fler huvudsatser än bisatser? 
 • Finns det fler än tre satser i en mening? 
 • Är fundamenten varierade? Motivera. 
 • Är nominalfraserna ett-ordiga eller utbyggda? 
 • Hur kan man förbättra flyt och variation i texten samt koncentrera den mer? 

Lär dig mer om sats-och nominalfrasanalys på sida 449-460 i Svenska impulser 2.

Betygskriterier

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och betygskriterier. Skolverkets kurskod är SVESVE02, 100 poäng.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad