Prövning i Svenska 3

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

 • Skriftlig del
  • Nationella prov
 • En vetenskaplig rapport som du mejlar inför den muntliga delen
 • Muntlig del
  • Nationellt prov
  • Presentation av din vetenskapliga rapport
  • Redovisning av 
   • Romananalys
   • Diktanalys
   • Analys av drama

Skriftlig del

Utredande text

Nationellt prov består av att du ska skriva en utredande text. Det skriftliga provet baseras på ett texthäfte som du ska utgå ifrån.

Förberedelser

Du får texthäftet hemskickat inför provet. Läs det noga och fundera kring texterna inför provet.

Prövningsdagen

Ta med dig texthäftet. Du får stryka under i texten men du får inte ha med dig några papper med anteckningar. Du skriver din utredande text enligt de anvisningar som du får vid skrivtillfället.

I samband med det skriftliga provet får du information om nästa del av provet som är det muntliga anförandet.

Muntlig del

Nationellt prov

Du ska förbereda ett muntlig anförande på ungefär 5 minuter där du ska argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne.

Förberedelser

Du får instruktioner till den muntliga anförandet när du gör den skriftliga delen av prövningen. Läs instruktionerna noga! Tänk på etos, patos och logos, läs om retorik i exempelvis litteraturen Svenska impulser - en handbok i retorik av Carl-Johan Markstedt och Vendela Blomström.

När du gör den muntliga delen så kommer du också få:

 • frågor om etos, logos och patos i ditt muntliga anförande
 • frågor om din romananalys
 • frågor om din diktanalys
 • frågor om din dramaanalys
 • föra et samtal om din vetenskapliga rapport

Vetenskaplig rapport

Du ska skriva en vetenskaplig rapport om något ämne som har med svenska språkets historiska utveckling och förändring att göra. Du ska också göra en redovisning i form av ett samtal kring din rapport. 

Din vetenskapliga rapport vara på cirka 1500 ord och du ska utgå från minst två källor.

Exempel på källor

 • Kurslitteraturen Svenska impulser 3 av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson
 • Magister- och masteruppsatser (på svenska) är tillåtna att använda som källor, sök exempelvis på Uppsatser.

Texten ska följa vedertagen disposition för vetenskapliga rapporter, enligt följande:

 1. Inledningsdel. Inledningen ska innehålla syftet med din undersökning och någon frågeställning, med tydlig avgränsning, som du sökt svar på. Den ska också innehålla en redovisning av din metod och vilket material du har använt.
 2. Avhandlingsdel. I avhandlingsdelen presenterar du vad du hittat för information i ditt material som kan hjälpa dig att besvara dina frågor.
 3. Avslutning. I avslutningen återknyter du till ditt syfte och dina frågor och resonerar om vad du har fått för svar på frågorna.
 4. Litteraturförteckning/Källförteckning. Här listar du de olika källor som du har använt i undersökningen.

Tänk på att du ska använda tydlig referatteknik i ditt arbete och ge källhänvisningar (till exempel genom fotnoter) till dina källor i texten.

Exempel på rapportämnen

 • Hur har det svenska språket utvecklats och förändrats?
 • Jämför till exempel de medeltida landskapslagarnas svenska med dagens svenska.
 • Hur såg svenska språket ut på Gustav Vasas tid jämfört med idag?
 • Hur skiljer sig dagens svenska från 1800-talets?
 • Hur ser släktskapet mellan språk ut?
 • Redogör för de nordiska språkens släktskapsförhållanden.
 • Svenska språket förändras, hur tror man att det kommer att se ut i framtiden?
 • Hur påverkar användandet av till exempel internet svenskan?
 • Dialekternas ställning.
 • Hur kommer relationen mellan tal och skrift att se ut i framtiden?

Muntlig del

Den vetenskapliga rapporten ska du skicka in per e-post senast dagen innan din muntliga prövning. Du ska ta med dig böcker och dina anteckningar att ha som stöd till detta tillfälle.

Romananalys

Du ska förbereda en analys där du tolkar romanerna:

 • Detaljerna av Ia Genberg (ISBN 9789127175549)
 • Maken av Gun-Britt Sundström (ISBN 9789174297409)

Formulera dina tankar på ett strukturerat sätt utifrån frågor du får vid det muntliga tillfället, samt de punkter som finns listade nedan. Du ska diskutera texten ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Detta gör du genom välja en infallsvinkel och hålla dig nära texten och plocka ut citat eller hänvisa till delar av texten. Se till att ha förberett dig väl genom att ha sidhänvisningar och utdrag ur texten som exemplifierar det du säger. Välj tre av följande punkter:

 • Titeln. Hur hänger titel och text ihop?
 • Berättarperspektiv. Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv?
 • Ett tema. Upplever du ett centralt tema i romanen? En roman kan ha flera olika teman men när man skriver om det ska man fokusera på ett tema.
 • Karaktärerna. Hur beter sig karaktärerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika karaktärerna ut? Varför är karaktärerna porträtterade på detta sätt?
 • Genus och klass. Vill denna text säga oss något om strukturer i samhället?
 • Samtiden. Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten?
 • Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten?

Diktanalys

Välj en av följande dikter:

 • Ensamhet I (Tomas Tranströmer)
 • Landet som icke är (Edith Södergran)
 • Till de folkhemske (Gunnar Ekelöf)
 • Jag frös (Bruno K Öijer)
 • Bekantskap önskas med äldre bildad herre (Kristina Lugn)
 • Vara vit mans slav (Sonja Åkesson)

Analysera dikten, tänk på både form och innehåll. Ställ dig frågor som dessa:

 • Är det en speciell situation, vad är situationen?
 • Vem är diktjaget, rösten i dikten?
 • Vilka känslor vill dikten väcka till liv hos läsaren?
 • Hur används språket i dikten? Finns det några stilfigurer? Tänk på rytm, rim, alliteration, symbolik, metaforer, liknelser och så vidare
 • Vill dikten kommunicera med andra texter? Leta efter intertextuella referenser.
 • Försök koppla dikten till den tid den är sprungen ur. Hur såg samhället ut då? Ser man spår av detta i texten?

Se mer i exempelvis Svenska impulser 3.

Dramaanalys

Du ska analysera teaterpjäsen Fröken Julie och samtala om den i 10 minuter. Du kan välja mellan att läsa boken eller se pjäsen.

Förbered dig inför det muntliga förhöret genom att:

 • presentera/kommentera handlingen
 • presentera/kommentera karaktärer
 • fundera över framförande/språk-stil
 • fundera över eventuellt/-a tema/-n
 • sätta in dramat i ett sammanhang.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad